Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego. ​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Galeria

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj818
W tym tygodniu2471
Razem4387145
Powered by CoalaWeb

Dożynki Powiatowe 2009 - Przemków, 06.09.2009

Dożynki Powiatowe 2009

Zapraszamy do Przemowa na Dożynki Powiatowe 2009. Tym razem za zebrane plony dziękować będą mieszkańcy powiatu polkowickiego. Uroczystości odbędą się w najbliższą niedzielę, tj. 6 września w przemkowskim parku miejskim.

Dożynki_powiatowe_2009

Wrzosowa Kraina wychodzi naprzeciw kolejnej inicjatywie

Spotkanie PO

Po raz kolejny Wrzosowa Kraina wychodzi naprzeciw lokalnym partnerstwom. Z inicjatywy Barbary Sulmy - Prezes Fundacji Wrzosowa Kraina, Stanisława Pępkowskiego - Burmistrza Przemkowa oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 27 sierpnia br. w Przemkowie odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” (PO Ryby).

To następna szansa na poprawę jakości życia w społecznościach, tym razem związanych z sektorem rybołówstwa. Do takich obszarów należy również Wrzosowa Kraina, o czym nie musiał przekonywać zaproszonych na spotkanie gości Jacek Kaszuba, Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Uczestnicy spotkania, reprezentujący sektor rybołówstwa, kilka sąsiednich samorządów oraz organizacji pozarządowych, zostali zapoznani z głównymi celami 4 osi priorytetowej PO „Ryby”. Oś priorytetowa 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” daje szansę na wsparcie finansowe obszarów, gdzie ludność żyje również z rybactwa. Wsparcie finansowe będzie skierowane do mieszkańców, osób zatrudnionych w rybactwie i ich rodzin, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych związanych z obszarami rybackimi, ale niekoniecznie z samym rybactwem. Jest to kolejny program, oprócz Leadera, który nakierowany jest na rozwój obszarów wiejskich. Aby mieszkańcy Wrzosowej Krainy mogli skorzystać zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio z pomocy oferowanej w ramach Programu Operacyjnego „Ryby”, na obszarze obejmującym maksymalnie do 100 tys. mieszkańców musi się zawiązać Lokalna Grupa Rybacka (LGR), która będzie odpowiedzialna za opracowanie i późniejszą realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

Jak przekonywała Irena Krakowska-Szopa, która z ramienia Stowarzyszenia Agrolinia na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła w Przemowie spotkanie szkoleniowe, warto pochylić się nad możliwościami, które zawarte są w 4 osi priorytetowej, bowiem wsparcie może być udzielane na wiele inicjatyw lokalnych. Dofinansowanie mogą na przykład otrzymać projekty (operacje) związane z budową, remontem lub modernizacją małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy. Wsparcie udzielane będzie także na rewitalizacje miejscowości, w tym: remonty chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, remonty lub wyposażenie budynków publicznych pełniących funkcje kulturalne, społeczne, rekreacyjne, związane z pomocą społeczną lub ochroną zdrowia. To zaledwie niewielka część projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie.

Dyskusja nad korzyściami powołania do życia Lokalnej Grupy Rybackiej, której członkami mogą być również podmioty gospodarcze, samorządy, organizacje pozarządowe, czy osoby fizyczne z Wrzosowej Krainy, jest otwarta. Kolejne spotkanie potencjalnych założycieli Lokalnej Grupy Rybackiej odbędzie się również w Przemkowie, w pierwszym tygodniu września.

as

II Przegląd Zespołów Ludowych w Lubinie

MOPS - Dom Dziennego Pobytu „Senior” w Lubinie
Stowarzyszenie Seniorów "Trzeci Wiek" w Lubinie
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lubinie
serdecznie zapraszają do udziału w:

II Przeglądzie Zespołów Ludowych o Puchar Prezydenta Miasta Lubina

Miejsce imprezy:
sala widowiskowa Centrum Kultury „Muza”
ul. Armii Krajowej 1
Lubin

Termin:
17 września 2009r.

Przewidywany czas imprezy:
1000-1400

Program spotkania:

  • prezentacja utworów,

  • rozstrzygnięcie konkursu,

  • wręczenie nagród,

  • poczęstunek.

Karty zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 08.09.2009r. na adres:
Dom Dziennego Pobytu "Senior"
ul.Sienkiewicza 3
59-300 Lubin

lub na adres e'mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bliższe informacje pod numerem 076 - 746 - 83 - 61.

Pracownik odpowiedzialny za organizację spotkania - Barbara Welenc - st. instruktor k.o.

Uwaga! Dojazd na imprezę należy zabezpieczyć we własnym zakresie

Projekt "MUZYCZNE SPOTKANIA SENIORÓW" finansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Lubin

UWAGA KANDYDACI NA STANOWISKO REFERENTA DS. ADMINISTRACYJNYCH

W związku z trudnościami otwierania aplikacji przesyłanych droga elektroniczną oraz obowiązującą procedura naboru pracowników informujemy, że:
Oferty należy składać w biurze LGD w zaklejonych i opisanych kopertach z podaniem stanowiska pracy i adresu kandydata aplikującego oraz numeru telefonu kontaktowego
Na podstawie złożonej dokumentacji przeprowadzona zostanie ocena formalna kandydatów. Kolejnym etapem będzie ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzenia umiejętności praktycznych.
Dopuszcza się dodatkowo przeprowadzenie wśród kandydatów testów kwalifikacyjnych oceniających wiedzę i kompetencję z zakresu działania LGD. Udział w teście będzie dotyczył osób zakwalifikowanych na podstawie weryfikacji dokumentów (etap dodatkowy stosowany np. w przypadku dużej liczby kandydatów);
Jednocześnie odpowiadając na zapytania dotyczące obowiązków Referenta ds. Administracyjnych niżej podajemy zakres czynności na w/w stanowisku:
Obowiązki ogólne:
1. Przestrzeganie prawa, w szczególności znajomość aktów prawnych dotyczących działalności LGD.
2. Znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących LGD, z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy.
3. Wykonywanie zadań Biura LGD sumiennie, sprawnie i bezstronnie.
4. Zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym ( ustawa o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych).
5. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami i współpracownikami.
6. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
7. Przestrzeganie Regulaminu Biura.
8. Staranne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonego.
9. Przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.
10. Ochrona mienia Biura przed kradzieżą, zniszczeniem, pożarem itp. oraz przejawianie troski o jego właściwe wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.
11. Przygotowywanie pod względem merytorycznym i prawnym uchwał Zarządu i Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Rady dotyczących zagadnień LGD.
12. Podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia.
Obowiązki szczegółowe:
1. Obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju;
2. Przygotowanie pism zleconych przez dyrektora biura;
3. Referowanie i rejestracja korespondencji;
4. Organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje i prac Zarządu;
5. Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR;
6. Przygotowanie i składanie wniosków o płatność;
7. Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań i innych dokumentów wymaganych w projektach;
8. Monitorowanie podpisywania i realizacji umów i innych dokumentów przewidzianych dla organów LGD;
9. Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu;
10. Koordynowanie projektów współpracy;
11. Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów;
12. Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc;
13. Poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia;
14. Realizacja projektów Stowarzyszenia;
15. Przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji;
16. Prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania;
17. Przygotowanie dokumentacji dla Zarządu, Rady i Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz organu kontroli (uchwał, sprawozdań itp.);
18. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych LGD;
19. Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD w tym prowadzenie sekretariatu;
20. Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji merytorycznej projektu;
21. Prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia ustawy) związane z wdrażaniem LSR i działalnością LGD;
22. Udział w innych pracach wynikających z zadań Stowarzyszenia;
23. Przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD;
24. Monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej.

Zaproszenie na dożynki gminne w Chocianowie

Chocianowski Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich mieszkańców gminy oraz gości odwiedzających Chocianów na obchody uroczystości dożynkowych,
które odbędą się 30 sierpnia w Chocianowie.

Oprócz święta plonów pól będą również poświęcane dary ogrodów. Szczególną okazję ma w tym roku Rodzinny Ogród Działkowy „Nadzieja”, który obchodzi jubileusz 25-lecia powstania.

Msza w Chocianowskim Kościele Parafialnym pw. Józefa Robotnika rozpocznie się o godz. 14,00, a po niej korowód z wieńcami dożynkowymi uda się na Stadion, gdzie nastąpi dalszy ciąg uroczystości. Jej artystyczną oprawę przygotują zespoły „ECHO” i „Legnica”.

W godzinach wieczornych zapraszamy na część artystyczną, w której wezmą udział grupy Eliot, Ramolsi i Fanatic.

Szczegółowy program znajdziecie Państwo na plakatach.

Prosimy także zainteresowanych wystawieniem w tym dniu produktów lokalnych wytwórców o kontakt z Chocianowskim Ośrodkiem Kultury (tel. 076-8185 580 lub drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Zapraszamy

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ