Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (1 miasto-Chojnów, 2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego.​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Galeria

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj493
W tym tygodniu2541
Razem4682330
Powered by CoalaWeb

12 stycznia - Walne Zebranie Członków

PROTOKÓŁ

Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Wrzosowej Kraina”


W dniu 12.01.2009r. odbyło się posiedzenie członków Stowarzyszenia, w którym wzięło udział 20 członków.

Zgromadzenie członków wybrało jednogłośnie na przewodniczącego zgromadzenia panią Barbarę Sulma, a na protokolanta panią Edytę Rząsa.


Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:


  1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Regulaminów:

  1. Walnego Zebrania Członków

  2. Rady

  3. Komisji Rewizyjnej

  4. Pracy Zarządu

II. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia LSR

III. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści logotypu i loga dla LGD

IV. Informacje bieżące, proces składania wniosku


Ad. I. 1 Podjęto uchwałę nr 12 o następującej treści:

§ 1.


W związku z przedstawioną propozycją Zarządu w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zebrania, postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”

na podstawie § 21 ust. 10 Statutu – uchwala regulamin Walnego Zebrania Członków w brzmieniu przedstawionym na dzisiejszym Walnym Zebraniu, który stanowi integralną część podjętej uchwały.

Za przyjęciem uchwały regulaminu Walnego Zebrania Członków spośród obecnych na Sali 20 uprawnionych do głosowania członków, głosowało 20 osób za proponowaną uchwałą, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 członków Stowarzyszenia.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. I. 2 Podjęto uchwałę nr 13 o następującej treści:


§ 1.

Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.01.2009r, regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. I. 3 Podjęto uchwałę nr 14 o następującej treści:


§ 1.

Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.01.2009r, regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. I. 4 Podjęto uchwałę nr 15 o następującej treści:


§ 1.

Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.01.2009r, regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. II Podjęto uchwałę nr 16 o następującej treści:


§ 1.


Lokalna Strategia Rozwoju została zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.01.2009r, LSR stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. III Podjęto uchwałę nr 17 o następującej treści:


§ 1.

Walne Zebranie Członków podjął decyzję w sprawie uchwalenia nowej treści logotypu. W załączeniu do uchwały wizualizacja logotypu.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NOWE LOGO LGD "WRZOSOWA KRAINA"Lokalna Strategia Rozwoju oddana do oceny

W dniu 13 stycznia Biuro LGD Wrzosowa Kraina złożyło wnioski do Urzędu Marszałkowskiego.

Wnioski dotyczą m.in :

- wyboru Wrzosowej Krainy do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

- dofinansowania funkcjonowania LGD, które obejmuje oprócz finansowania bieżącej działalności biura, aktywizację i nabywanie umiejętności przez mieszkanców Wrzosowej Krainy oraz promocję regionu,:

Zaplanowane na 2009 rok środki do pozyskania przez mieszkańców, w tym przez: podmioty gospodarcze, samorządy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, na realizację działań zapisanych LSR mieszczą się w kwocie 2.246 834,40 zł. Natomiast limit środków na funkcjonowanie i aktywizację LGD wyniósł 273 000 w skali całego roku.

Przypomniamy, że fundusze te zostaną wykorzystane na obszarze objetym LSR tj. na terenach Gmin: Bolesławiec, Chocianów, Chojnów, Gromadka, Lubin, Przemków. Zostaną one w szczególności przeznaczone na rozwój i aktywizację obszarów wiejskich w tym m.in. na:

- wsparcie rozwóju i tworzenia mikroprzedsiębiorstw
- róznicowanie w kieruku działalnosci nierolniczej
- odnowę wsi
- dofinansowanie małych inicjatyw wiejskich (tzw. Małe projekty do kwoty 25 000 zł)
- aktywizację i promocję

erz.

Nowe obszary Natura 2000

W 2008 roku zostały zgłoszone Komisji Europejskiej kolejne obszary, m.in. obejmujące teren „Wrzosowej Krainy, do włączenia w Europejską Sieci Ekologiczną Natura 2000 (ESEN2000).


Obszar Natura 2000 to obok istniejących parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych,nowa forma ochrony przyrody wprowadzana w Polsce od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej. Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy. Poniżej wymieniamy te, które znajdują się we Wrzosowej Krainie i zostały zgłoszone w 2008 roku do ESEN2000:


  1. Dąbrowy Przemkowskie dla ochrony siedlisk owadów, głównie chrząszczy,

  2. Gałuszki w Chocianowie dla ochrony siedlisk przyrodniczych namuliskowych związanych ze stawami (rośnie tam jedna z rzadszych w Polsce paproci gałuszka kulecznica - gatunek nie jest jednak naturowy),

  3. Dolina Bobru pod Trzebieniem w całości w Gminie Bolesławiec - ochrona siedlisk związanych z doliną Bobry w tym rzadkich owadów kozioróg dębosz, ważki.


Wyznaczanie obszaru Natura 2000 we Wrzosowej Krainie stanowi bardzo istotny element dla rozwoju społeczności lokalnej zamieszkujacej jej teren . Utworzenie takiego obszaru może być szansą na dodatkowy dochód i stworzenie nowych miejsc pracy dla społeczności lokalnej, mi.in dla rolników, którzy z racji gospodarowania na takim obszarze mają szansę na uzyskanie dodatkowych premii w ramach programów rolnośrodowiskowych.

Świąteczne warsztaty w Przemkowie

Tuż przez Mikołajkami, 5 grudnia 2008, Przemkowski Ośrodek Kultury zamienił się w wielką pracownię świąteczną. Około 100 dzieci i młodzieży wzięło udział w zajęciach, które zostały przygotowane głównie z myślą dla najmłodszych. Uczniowie przemkowskich szkół mogli zapoznać się m.in. z tradycją wypiekania bożonarodzeniowych pierników. Zajęcia te były tym cenniejsze, gdyż prowadziła je Wanda Kuzyszyn, spod rąk której wychodzą wyjątkowe miodowe pierniczki z Przemkowa, znane już nie tylko na rynku lokalnym. Zajęcia rozpoczęły się od zarabiania ciasta, poczym dzieci wykrawały różne formy pierników, które następnie piekły, aby na koniec je polukrować. Każde dziecko mogło swój wypiek zabrać ze sobą do domu i powiesić go na bożonarodzeniowym drzewku.

Podczas warsztatów świątecznych dzieci uczyły się również wykonywać ozdoby świąteczne. Sporo zabawy i radości przyniosła im praca z masą solną, z której najczęściej robiono anioły. Cuda wyczyniały również ze sznurka, a własnoręczne malowanie bombek, pełnych kolorów, stanowiło nie lada wyczyn.

as

Wyprawa Odkrywców BARWY CHOCIANOWA

Warsztat w Chocianowie dot. Edukatora Dziedzictwa Regionu

W dniu 17 grudnia w Chocianowie odbył się warsztat dotyczacy programu "Edukator Dziedzictwa Regionu" podczas którego, nauczyciele z Wrzosowej Krainy testowali nową Wyprawę Odkrywców "Barwy Chocianowa".

Warsztaty odbyły się w Sali Szkoleniowej "Stary Młyn" w ramach projektu "Edukator Dziedzictwa Regionu" realizowanego przez Fundację Ekologiczną "ZIELONA AKCJA" wraz z partnerami projektu finansowanego z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Ponad 20 nauczycieli, uczniów, lokalnych liderów Wrzosowej Krainy zapoznało się bliżej z metodologią i tajnikami tworzenia Wypraw Odkrywców.

Powstały dwie Wyprawy Odkrywców na terenie Wrzosowej Krainy tj. "Śladami władców Przemkowa" oraz "Barwy Chocianowa". Obecnie obydwie Wyprawy są testowane i ewaluowane aby na wiosnę 2009 były gotowe dla zainteresowanych.


Mamy nadzieję, że w przyszłym roku mieszkańcy Wrzosowej Krainy i "Wszyscy Sąsiedzi" będą mogli miło spędzać czas w weekendy poszukując "ducha" ciekawych zakątków Wrzosowej Krainy wspólnie z Wyprawami Odkrywców.

K6

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ