Zasoby przyrodnicze Wrzosowej Krainy

Opublikowano: czwartek, 28, styczeń 2010 19:55
Odsłony: 29200

Rezerwaty przyrody
Na obszarze LGD Wrzosowa Kraina zostało utworzonych 5 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni ponad 1530 ha, co stanowi 2,6 % powierzchni tego obszaru.

 

Obszary Natura 2000
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 traktuje Europę jako jedno wspólne dobro i z tej perspektywy tworzy warunki do ochrony naszego wspólnego dziedzictwa przyrodniczego. Członkowie Unii Europejskiej postanowili chronić poszczególne, cenne i zagrożone, charakterystyczne dla naszego kontynentu gatunki i ich naturalne siedliska. Nowe, nieco odmienne od dotychczasowych naszych doświadczeń, podejście do ochrony przyrody stanowi o wyjątkowości tej idei. Sieć Natura 2000 składa się z dwóch zasadniczych elementów:

Dyrektywy zawierają załączniki, w których zostały określone gatunki zwierząt i roślin, oraz siedliska przyrodnicze, które są cenne i zagrożone w skali Europy. Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek wyznaczenia obszarów Natura 2000 dla ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków.
Na obszarze Wrzosowej Krainy wyznaczono cztery obszary przesłane Komisji Europejskiej:

Wszystkie obszary wymagają czynnej ochrony i przygotowania dla nich planów zarządzania.

 

 

 

Parki Krajobrazowe

Przemkowski Park Krajobrazowy. Znajduje się w północnej części Dolnego Śląska, w obrębie Równiny Szprotawskiej, Wysoczyzny Lubińskiej, Borów Dolnośląskich oraz Równiny Legnickiej (gminy Radwanice i Gaworzyce). Został utworzony w 1997 r. Zajmuje powierzchnię 22 338 ha, z otuliną 37 804 ha. Na terenie objętym ZSROW znajduje się 2154 ha (ok. 6 % powierzchni całego Parku). Obszar Przemkowskiego Parku Krajobrazowego obejmuje kompleksy przyrodniczo - krajobrazowe charakterystyczne dla Kotliny Śląskiej okręgu Borów Dolnośląskich. Największe powierzchnie zajmuje ubogi florystycznie suboceaniczny bór świeży. Drzewostan tworzy tu sosna z niewielkim udziałem brzozy brodawkowatej i dębu szypułkowego. Słabo wykształconą warstwę krzewów tworzy kruszyna i podrosty drzew. W runie dominują borówka czarna, borówka brusznica, śmiałek pogięty, wrzos, pszeniec i orlica pospolita. W obniżeniach terenu występują płaty śródlądowego boru wilgotnego wyróżniającego się domieszką brzozy omszonej w drzewostanie, masowym udziałem trzęślicy modrej w runie oraz obecnością mchu płonnika. Na terenie Parku znajduje się 5 rezerwatów przyrody, 2 użytki ekologiczne oraz zostały utworzone dwa obszary Natura 2000.

Użytki ekologiczne

 

Proponowane obszary do objęcia ochroną przyrody w formie użytków ekologicznych:

 

Obszary chronionego krajobrazu

 

 


 

Tapety do pobrania:

1280x800     1024x768